Situasjonstilpasset kompetanse – superkrefter for fremtiden

Vi har høstet spennende erfaringer etter Norge stengte ned 12. mars. Etterspørselen etter sparringspartnere med endringskompetanse og mulighetsperspektiv har økt. Utvikling av effektive arbeidsprosesser og god kommunikasjon når man opererer fra hjemmekontor har fått en sentral plass på agendaen, og oppfølging av nøkkelpersonale med kritisk kompetanse får nå stor oppmerksomhet i virksomheter med fremoverblikk og fremtidshåp.

Store forskjeller på tilnærming

Vi erfarer markante forskjeller på hvordan ulike virksomheter velger å møte konsekvensene av koronapandemien. De proaktive mobiliserer kreativitet og handlingskraft som følge av nye rammebetingelser, og bruker krisen til å revitalisere egen strategi tilpasset den nye virkeligheten. I motsetning til reaktive organisasjoner fokuserer de på det de kan gjøre noe med, og kaster ikke bort energi på forhold som ikke kan påvirkes. Å holde fast i gårsdagen gir ingen verdi. Det har vært interessant å konstatere at det ikke er økonomiske muskler som representerer forskjellen, men snarere mentalitet og de ansattes dedikasjon til virksomheten de jobber i.

Den fjerde industrielle revolusjon

Koronapandemien, med sine konsekvenser, synes å ha kick-startet overgangen til et arbeidsliv som vil kreve ferdigheter i å håndtere stadig bevegelige rammebetingelser. Klaus Schwab, professor, gründer og styreleder i World Economic Forum er overbevist om at vi er i begynnelsen av en revolusjon som fundamentalt vil endre måten vi lever, arbeider og forholder oss til hverandre på, beskrevet i hans nye bok «The Fourth Industrial revolution». Det stiller nye krav til kompetanse.

Digital kompetanse

Grunnleggende digital kompetanse vil i økende grad utgjøre en forutsetning for å mestre fremtidens arbeidsliv. Teknologi vil utgjøre en stadig viktigere del av livet vårt, og forårsake at yrker forsvinner og nye kommer til. Kunstig intelligens vil benyttes i stadig økende grad, og skyve den menneskelige arbeidskraften lenger ut i verdikjeden. Kompetanse som ikke kan automatiseres vil kjennetegne vinnerne i fremtidens arbeidsliv.

Hvilken kompetanse kjennetegner fremtidens vinnere?

Kompetanse er sammensatt av kunnskap, ferdigheter, evner og holdninger. Det hjelper ikke hva du har av kunnskap om du ikke har ferdighetene til å omsette det til praksis. Holdningene dine er avgjørende for hvordan du møter situasjoner og andre mennesker. Mestringstro, indre motivasjon og samarbeidsvilje er gode eksempler på holdninger som utgjør en forskjell i møtet med nye omstendigheter. Meta-kompetanse brukes ofte som betegnelse på situasjonstilpasset kompetanse, og omhandler evnen til analyse, kreativitet, fleksibilitet, hurtig læring og beslutningstaking tilpasset konteksten det opereres i.  Vi ser også at arbeidsgivere i større grad etterspør relasjonell kompetanse som åpenhet, empati, selvinnsikt og selvironi. Det kan synes som om fremtiden tilhører de som våger å feile, tar lærdom av feilstegene og utvikler ny kunnskap tilpasset skiftende krav.

Fest blikket fremover

Koronakrisen ryster både Norge og verdenssamfunnet med sine konsekvenser. For oss i Vesir har det vært interessant å erfare hvordan virksomhetenes innstilling; akseptering av situasjonen, evne til re-orientering og pågangsmot, påvirker muligheten til å komme velberget, og kanskje styrket gjennom krisen. Vinnerne er organisasjoner med ledere som ser medarbeiderne som kapasiteter, og våger å la de spille med på dugnadslaget. Allerede nå har vi erfart at situasjonstilpasset kompetanse og relasjonelle ferdigheter vil være superkrefter for fremtiden. Kanskje er tiden inne for å legge en plan for hvordan dette skal få prege din virksomhet fremover?

Trenger du kapasitet, fagekspertise eller lederstøtte for å håndtere konsekvensene av Koronaviruset? Vesir er din partner også i krevende tider, og har erfaring, verktøy og nettverk som kan være nyttig for deg.

Utnytter du ditt potensial?

Våre kunder tar ofte kontakt når de står overfor virksomhetskritiske eller komplekse problemstillinger. Vi vil veldig gjerne gi deg mer informasjon om tjenestene våre, så ta kontakt. Din suksess er vår suksess!

Flere fagartikler

Fagartikler, leder/team

Er du på rett plass?

Å sette av tid til refleksjon over om du er på rett plass og realiserer ditt fulle potensial kan være en av de viktigste investeringene du gjør, både for deg selv, omgivelsene og arbeidsplassen din.
Les mer
Fagartikler, leder/team

Hvem tror du at du er?

Personlighets, preferanse - og kompetansetester kan være nyttige verktøy både for personlig utvikling, medarbeiderutvikling, teamutvikling, lederutvikling og rekruttering/ kandidatevaluering. Det forutsetter imidlertid at testene brukes forsvarlig.
Les mer
Fagartikler, leder/team

Hvorfor har ingen tenkt på dette før?

Kundeinnsikt skaper bedre produkter og tjenester. Design Thinking-metodikken gir dyp kunde- og brukerinnsikt, og avdekker ofte behov og muligheter som kan være avgjørende for utvikling av nyskapende produkter og løsninger. Noe som igjen gir fornøyde kunder og brukere.
Les mer