Koronapandemien ryster det norske næringslivet. Virksomheter går på sparebluss eller stenges helt ned. Kunder uteblir og kontantstrømmer stanses opp. Medarbeidere permitteres, og fremtiden er usikker. Aldri har det vært viktigere at styret kjenner sin besøkelsestid. Vesir deler her noen av de problemstillingene kundene involverer oss i når de arbeider med å håndtere konsekvensene av pandemien fra styrerommet.

Daglig leders wingman

Aksjelovens §6-13(1): Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse og virksomhet forøvrig.

Kriser fordrer ekstraordinær ledelse, også i styrerommet. Plutselig er planene og strategiene for selskapet kullkastet av forutsetninger ingen hadde tatt høyde for. I de fleste bedrifter betyr det at styret i større grad følger opp den daglige ledelsen enn i en normalsituasjon.

Det er helt klart styrets ansvar å sjekke ut om daglig leder har kontroll også i de oppståtte omstendighetene. Det er imidlertid en forutsetning at dette gjøres på konstruktivt vis. Overreaksjon eller forhastede avgjørelser er ikke positive bidrag for å dyktiggjøre daglig leder i en krisesituasjon. Det innebærer blant annet at styret må være bevisst sin rolle, og balansere sitt informasjonsbehov og styringsansvar med administrasjonens plikt til å ivareta den daglige driften i en krevende situasjon. Wingman ble pilotene kalt, som støttet en annen pilot i en potensiell farlig flyvning. Styret er daglig leders wingman, da flyr det ikke i veien.

Tid, fokus og handlekraft er kritiske faktorer

Styreleder bør ta handling umiddelbart ved å samle styret til et ekstraordinært styremøte så snart som mulig for å få oversikt over status og konsekvenser. Med dette som bakteppe bør det utarbeides en handlings- og ansvarsplan der rollene til styret og ledelsen konkretiseres. Her bør det også klarlegges hva styret, daglig ledelse og ikke minst styreleder har av mulighet og vilje til å bruke tid og ressurser i den oppståtte krisesituasjonen. Styrets sammensetning må dermed også under lupen. Er rett kompetanse med tilstrekkelig vilje til innsats representert i styret? Hvis ikke bør styret suppleres eller deler byttes ut. Dette er ikke tiden for polarisering eller interne fronter. Det innebærer at styret må evne å samle ressursene og holde felles fokus.

Cash is King

Aksjelovens §6-12(3): Styret skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og plikter å påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.  Likviditet, tilgang på penger, er det aller viktigste for å holde virksomheten flytende. Det første som bør utarbeides når krisen rammer er dermed et realistisk likviditetsbudsjett. Det innebærer en kontinuerlig analyse av hvordan likviditetssituasjonen vil utvikle seg gitt ulike scenarier – både eksterne og interne. Hva skjer om ytterligere kunder forsvinner? Hva er rekkefølgene om vi ikke leverer til våre kunder som avtalt? Hva inntreffer om en underleverandør går konkurs? Hva er konsekvensene om vi permitterer? Alle tenkelige spørsmål bør på bordet og vurderes. Det er styrets ansvar å gjøre de nødvendige grep for å sikre selskapets økonomi og finansielle stilling.

Rett kompetanse tilpasset utfordringene

En av styrets viktigste oppgaver er å sørge for at virksomheten har rett leder, til enhver tid. Det er stor forskjell på å lede en virksomhet i normal drift og med vekstfokus enn å lede en bedrift i krisetider. I praksis innebærer det at det som var rett person til å lede bedriften for 14 dager siden ikke nødvendigvis er den rette til å sitte i førersetet i en ny og krevende kontekst. Men krisetider er i ikke tid for lederskifte. Styret må derfor sikre at daglig leder har den bistand og støtte som skal til for å føre virksomheten gjennom en ekstraordinær situasjon ved å tilføre nødvendige ressurser og kompetanse.

 

Trenger du kapasitet, fagekspertise eller lederstøtte for å håndtere konsekvensene av Koronaviruset? Vesir er din partner også i krevende tider, og har erfaring, verktøy og nettverk som kan være nyttig for deg.

Marianne Telle

Spisskompetanse:
Virksomhetsutvikling
Strategiutvikling- og implementering
Organisasjonsdesign og arbeidsprosesser
Leder- og teamutvikling
Leder- og spesialistrekruttering
Arbeidsmiljøutvikling
Prosjektledelse
Prosessledelse
Foredragsholder- og inspirator

Bjørg Alvestad

Spisskompetanse:
Leder og spesialistrekruttering
Tjeneste og produktutvikling
Markedsanalyser og strategi