Gjør en SWOT og finn din strategi

Gjennomfører du en god SWOT-analyse vil du sitte igjen med utfordringene og mulighetene det er kritisk å gripe fatt i. Da blir det langt enklere å ta stilling til faktiske tiltak og konkretisere strategiene for å realisere målene for nettopp din virksomhet

Verden endrer seg stadig. Hvordan ser den ut i morgen og hvordan påvirker den veivalgene og prioriteringene dine?  En SWOT-analyse hjelper deg til å sette navn på hva det er kritisk å gjøre noe med.

Arve ser at det tegner til å bli en regnfull høst, noe som understøttes av langtidsvarselet til YR. Han vurderer å starte som paraplyselger. Han bor like ved Oslo S og har et vinnende vesen (styrker), men klarer ikke få med så mange paraplyer av gangen (svakheter). Torget foran Oslo S pleier hele dagen å være fullt av folk som har kommet med toget og skal videre ut i byen (muligheter). Men hva om alle skal på toget og reise videre i tørre vogner, eller hva om været slår om (trusler)?

Hva er en ”SWOT”?

En SWOT-analyse kartlegger interne styrker (Strengths), svakheter (Weaknesses), eksterne muligheter (Opportunities) og trusler (Threats).

I strategisammenheng betyr det at du starter med å ta fatt i interne og eksterne forhold som gjelder din virksomhets fremtid og utvikling.  Hva er det kritisk å gjøre noe med? Finnes det et potensial som ikke er blitt utviklet? Når du starter prosessen vil du finne både positive og negative faktorer som påvirker mulighetene til utvikling, og disse elementene vil utgjøre grunnlaget for de overordnede valgene du må gjøre i strategiarbeidet.

Først: Analyse av nåsituasjonen

Start med en ekstern situasjonsanalyse av trender eller begivenheter i omverdenen som du vet påvirker, eller kan påvirke driften. Gjør deretter en intern analyse, en ærlig og usminket vurdering, av dagens nå-situasjon.  Dette er fundamentet for SWOT-analysen og selve plattformen for det videre arbeidet. Alt for ofte ser vi at mange hopper over deler av, eller hele, denne fasen. De tar gjerne en analyse av eksterne forhold som del av SWOT-en, men finner det ubehagelig å gjøre en intern analyse. Ikke gå i den fellen!  Analysen av interne svakheter er essensiell for å få utviklet en god SWOT, og bør være gjort uavhengig av selve SWOT-prosessen. Synes du det er ubehagelig å gjøre det selv, hent inn ekstern bistand som objektivt kan gjøre den nødvendige gjennomgangen. Du blir ikke bedre av å lure deg selv ved ikke å se fakta i øynene.

Hvordan «gjøre» SWOT?

Når analysen er gjort, starter du på de fire SWOT-faktorene. Utgangspunktet er et positivt utviklingsfokus: Hvordan kan vi utnytte våre styrker og svakheter, muligheter og trusler for å utvikle virksomheten i positiv retning?

Styrker (S)

Finn faktorene dere er gode til, de positive elementene som skiller din virksomhet fra konkurrentene. Styrker er ting vi selv råder over og kan dra nytte av, og er vanligvis lette å identifisere. Typiske eksempler på dette vil være god kompetanse hos ledere, nøkkelpersoner og medarbeidere, sunn økonomi, gode kunder etc.

Arve har en ekstrovert personlighet, kommer lett i kontakt med folk, og er genuint interessert i andre mennesker. Det gjør at han blir definert til å ha en «vinnende» vesen og at folk stoler på Arve. Det gjør det enkelt for han å selge paraplyer siden folk oppfatter at han ønsker å løse deres problem framfor å selge de et produkt.

Svakheter (W)

Svakheter er alt du ikke er god nok på, sammenlignet med konkurrentene dine. Det kan være trender i markedet, kunder/klienters forventninger eller dine egne vurderinger. Svakheter er interne problemer – ting du selv råder over og kan gjøre noe med. Ofte dreier det seg om forhold knyttet til svak økonomi, manglende kundetilgang, unnfallende ledelse, manglende kompetanse hos medarbeidere etc. Svakhetene er ofte godt kjent internt i organisasjonen, men like ofte ignorert fordi det medfører ubehag å handle. Det kan bety å ta tak i konflikter, organisatoriske forhold  eller enkeltpersoner som ikke fungerer. Men ingen har blitt friskere av ikke å få rett diagnose etterfulgt av riktig medisin!

Arve klarer ikke å få nok paraplyer med seg for å utnytte markedspotensialet han vet er der. Da må han spørre seg om hvorfor han ikke får med seg nok paraplyer av gangen. En mulighet er at han er svak i armene, kanskje han undervurderte avstanden mellom lager og salgsplass, og han ikke tenkt på alternativ transport.

Muligheter (O)

I strategisammenheng er fokuset på markeds- og forretningsmuligheter. Det vil si potensial som helt eller delvis ikke er tatt ut.  En god analyse basert på fakta må derfor på plass. Men husk å begynn i riktig ende, der du først definerer mulighetene før du starter på løsningene. Områdene for utvikling vil du typisk finne innen områder som ønsker fra eksisterende kunder eller brukere, endringer hos konkurrenter eller andre forandringer knyttet til markeder, trender, teknologi etc.

Torget foran Oslo S pleier hele dagen å være fullt av folk som har kommet med toget og skal videre ut i byen (muligheter). Ofte kommer de langveis fra og er ikke forberedt på plutselig regnvær. De har avtaler, og ønsker ikke å møte opp våte og kalde.

Trusler (T)

Trusler kan komme fra mange steder, ikke minst fra dyktige konkurrenter. Andre kilder kan være trender, lovgivning, miljøsaker eller til og med influencere. Trusler er eksterne problemer – ting vi ikke råder over, men må kunne håndtere eller beskytte oss mot. Når du identifiserer trusler er det viktig at de ikke blir for hypotetiske, men  er relevante i forhold til  hvilken grad de vil være negative (kritiske) for virksomheten din.

Arve har tatt utgangspunkt i en langtidsværmelding som sier at høsten i Oslo kommer til å bli ekstremt regnfull. Men, hva om værmeldingen ikke slår til?. Det er vanskelig å få helt korrekte meteorologiske varsler, og jo lengre tidsperspektiv – jo mer usikre vil værprognosene være. For Arve er dette en kritisk trussel. Dersom ikke værmeldingen slår til faller hele forretningskonseptet hans bort.

Fra SWOT til strategi

I en god SWOT sitter du igjen med utfordringene og mulighetene du må gripe fatt i. Ideelt sett bør du ikke ha mer enn tre-fire punkter fra hvert av de fire områdene, det er sentralt å fokusere og prioritere det viktigste for at virksomheten din skal kunne utvikles videre. En SWOT er utgangspunktet for en eller flere strategier, og nå skal du definere den rette ved å fastsette mål og handlingspunkter, noe som ofte har gitt seg selv underveis i prosessen.

Rainman blir etablert. Tillatelser fra myndighetene til salg fra Jernbanetorget (O) blir gitt for motorisert salgsvogn – som tillater Arve å ta med hele varelageret til utsalget (W). Innkjøpsavtaler for paraplyer blir gjort, med opsjon på retur av de som ikke blir solgt, og det til en høyere pris enn forskuddsbetaling slik at risikoen blir minimert (T). Arve skal selv stå på torget og selge paraplyer, og leier inn de nødvendige administrative tjenestene han trenger for å drive butikk (S). 

Vesir AS har velprøvd og strukturert metodikk, der omfattende analyser tilpasset nettopp din virksomhet danner grunnlaget for SWOT-prosessen. Du velger selv om du vil vi tar ansvar for hele prosessen, eller om vi skal utføre definerte deler for deg. Vesir AS har rådgivere med spisskompetanse innenfor ulike virksomhetsområder, og vi tilbyr deg alltid beste kompetanse. Er du interessert i å vite mer, ta kontakt så finner vi ut i fellesskap hvem av oss som er den rette for nettopp deg og din virksomhet.

Utnytter du ditt potensial?

Våre kunder tar ofte kontakt når de står overfor virksomhetskritiske eller komplekse problemstillinger. Vi vil veldig gjerne gi deg mer informasjon om tjenestene våre, så ta kontakt. Din suksess er vår suksess!

Flere fagartikler

Fagartikler, leder/team

Er du på rett plass?

Å sette av tid til refleksjon over om du er på rett plass og realiserer ditt fulle potensial kan være en av de viktigste investeringene du gjør, både for deg selv, omgivelsene og arbeidsplassen din.
Les mer
Fagartikler, leder/team

Hvem tror du at du er?

Personlighets, preferanse - og kompetansetester kan være nyttige verktøy både for personlig utvikling, medarbeiderutvikling, teamutvikling, lederutvikling og rekruttering/ kandidatevaluering. Det forutsetter imidlertid at testene brukes forsvarlig.
Les mer
Fagartikler, leder/team

Hvorfor har ingen tenkt på dette før?

Kundeinnsikt skaper bedre produkter og tjenester. Design Thinking-metodikken gir dyp kunde- og brukerinnsikt, og avdekker ofte behov og muligheter som kan være avgjørende for utvikling av nyskapende produkter og løsninger. Noe som igjen gir fornøyde kunder og brukere.
Les mer