Mange vil se på dette som en kostnadskrevende løsning, som ikke tilfører organisasjonen varige verdier. Alternativt kan man se dette som en løsning som bidrar til fleksibilitet og handlefrihet på lengre sikt.

I kritiske situasjoner, for eksempel ved sykdom eller fratredelse av nøkkelpersonell, vil det kunne være utfordrende eller til og med umulig å besette en permanent stilling på kort varsel. En rask beslutning vil i første omgang kunne ansees som god og der kostnadene holdes på et akseptabelt nivå. Forutsetningen er at det er kvalifiserte ressurser internt i organisasjonen, og som kan unnværes fra eksisterende posisjon.

En god løsning kan derfor være å vurdere interimledelse, som også er en kostnadseffektiv løsning. Dette fordi det kan være nødvendig å bruke tid på å vurdere mer langsiktige alternativer. Følgende faktorene kan være relevante i vurderingen:

  1. Interimleder tilfører organisasjonen sin ekspertise til å oppnå resultat, løsning, tjeneste eller ved å redusere risiko. Interimleder godtgjøres basert på prinsippet om «no-cure-no-pay», gjennom en omforent forståelse av at konkrete mål og tiltak som oppnås og iverksettes. Det er dermed en resultatbasert kostnad.
  2. Interimleder kan være på plass i løpet av få dager – i motsetning til uker eller måneder – og nødvendig når tiden er knapp. Interimleder vil, på grunn av sin erfaring og ekspertise, raskt skaffe seg overblikk over situasjonen, identifisere tiltak og iverksette handling etter kort tid.
  3. En godt kvalifisert interimleder opererer på topp- eller mellomledernivå i virksomheten, og fyller et kompetansegap. Ekspertise og erfaring gjør interimleder i stand til å være produktiv og skape et moment fra starten av, og øke sannsynligheten for suksess.
  4. Uten bindinger til organisasjonskultur kan interimleder «se» organisasjonen med nye øyne, og sette søkelys på «beste løsning» for virksomheten. Siden de er innleide, og ikke fast ansatte, kan interimledere yte et ærlig bidrag uten å utgjøre en trussel mot sittende ledelse.
  5. I motsetning til rådgivende konsulenter, tar interimledere fullt ansvar for å lede en bedrift, en funksjon eller et prosjekt. De skal holdes ansvarlige for resultater, og å være medvirkende til at oppdraget blir vellykket. Interimlederen skal gi oppdragsgiver en trygghet om at oppdraget forvaltes på en profesjonell måte, selv der beslutningene er vanskelige.
  6. Interimledere er avhengig av gode referanser og dokumenterte resultater. De har derfor en sterk ansvars- og eierskapsfølelse til at oppdraget de tar på seg skal lykkes.

Det er med andre ord mye som tilsier at interimledelse er en trygg, effektiv og lønnsom løsning.

Nils-Roger Simensen

Spisskompetanse:
Økonomistyring- daglig drift
Investerings- og finansieringsanalyser
Drifts- og virksomhetsstyring
Styrearbeid