Det kan imidlertid være utfordrende å sette riktig pris, eller for den del, makte å få et riktig nivå på direkte og indirekte kostnader.

I denne artikkelen setter vi søkelyset på kalkylen. Kalkylen sier noe om hva man kan forvente av inntekter, men estimerer også kostnadene som hører til produktet eller tjenesten du selger.

Noen produkter eller tjenester bidrar mer enn andre til den samlede lønnsomheten i en virksomhet. Dette kan skyldes flere ting, som at det er mulig å ta en høyere pris på produktet, eller at de direkte kostnadene er lavere. Andre produkter eller tjenester vil ha lavere fortjenestemargin. Det er derfor svært viktig å vite hvilke produkter man faktisk tjener penger på, og hvorfor. I en verden der priser på råvarer endrer seg raskt, og frakt og andre innsatsfaktorer kan bli dyrere enn antatt er det viktig at man klarer å fange opp endringene tidlig slik at ut-prisen blir riktig og gir størst mulig lønnsomhet.

Fortjenestemarginen

Fortjenestemarginen (bidraget) til et produkt er differansen på utsalgspris og direkte kostnader.

Utsalgsprisen settes gjerne utfra hva markedet aksepterer. Her vil konkurrentenes priser ofte være retningsgivende for hva din bedrift kan forvente å oppnå for samme eller tilsvarende produkt. Nivået på de direkte kostnadene handler om hvor man kjøper inn råvarer, halvfabrikata eller handelsvarer fra, og ikke minst hvilke avtaler man klarer å forhandle frem til hos leverandørene. Lønnsomhet handler dermed om flere forhold, bl.a. om volumet til den samlede produktporteføljen er tilstrekkelig stort slik at det samlede bidraget (fra hele produktmiksen) er tilstrekkelig høyt til å dekke øvrige kostander, renter og tilslutt – å gi overskudd.

Etterkalkyle  

Vi erfarer at bedriftene ofte svikter i å gjøre en etterkalkyle etter gjennomført salg. Og gjør man ikke det vet man heller ikke om man faktisk har tjent penger på salget, selv om kalkylen i forkant tilsier det. Kanskje ble det nødvendig å gi noe rabatt på utsalgsprisen eller at varene inn kostet noe mer enn det som var forventet. En negativ endring i en av disse faktorene innebærer at fortjenestemarginen ikke blir som forutsett, og dette vil påvirke lønnsomheten negativt for selskapet. Jo større kvantum, jo større konsekvenser. Dermed – gjennom systematisk bruk av etterkalkyler vet du om hva du faktisk tjener på salget, og kan iverksette tiltak som bidrar til å løfte fortjenestemarginen.

Det riktige fokuset

Å foreta en gjennomgang av lønnsomheten ha høy prioritet. Bruk av etterkalkyle er ett av flere tiltak for å skape profitabel drift. Profitabel drift er ett av fire områder verktøyet GrowtWheel benytter for å skape vekst for et selskap. Vesir har kompetanse, erfaring og verktøy til å bistå din bedrift med å sette det riktige fokuset, identifisere de riktige tiltakene og få de gjennomført for best mulig resultater for din bedrift. Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med Nils-Roger Simensen, partner og  internasjonalt sertifisert ekspert i GrowthWheel, vårt anbefalte analyse og utviklingsverktøy for bedrifter.

Dette er første del av en artikkelserie om muligheter for vekst i en virksomhet.

Nils-Roger Simensen

Spisskompetanse:
Økonomistyring- daglig drift
Investerings- og finansieringsanalyser
Drifts- og virksomhetsstyring
Styrearbeid