Humankapitalen, menneskene, er det viktigste i enhver virksomhet som leverer kunnskap eller tjenester. Læring, for produksjon av fremtidsrettet kunnskap, er en forutsetning for en organisasjons lønnsomhets- og konkurransekraft. Endringstakten har økt. Kravet om konstant utvikling og tilpasning er av de tingene som fortsatt er forutsigbart i dagens arbeidsliv. Vi kan sette mål og legge strategier, men realisering av planene avhenger av de ansattes prioriteringer og iverksatte handlinger. Og få ting er mer utfordrende å endre enn etablerte tankesett og vaner.

Konkurransekraften ligger i de menneskelige ressursene

Fremtidsorienterte avgjørelser tar utgangspunkt i relevante fakta, ikke antakelser fundert i gårsdagens erfaringer. Vi må holde fokus på markedet og omgivelsenes krav, og måle omsetning og økonomiske resultater. Men topp- og bunnlinje er en konsekvens av organisasjonens kunnskap og handlekraft.  Ledere må peke retning, følge opp og justere kurs i takt med skiftende krav fra omgivelsene. Medarbeidere må ta til seg læring og bruke frisk kunnskap til å foreta stadig nye prioriteringer på organisasjonens vegne. For det er i forvaltningen av de menneskelige ressursene konkurransekraften befinner seg.  Likefullt, de færreste virksomheter har oversikt over status, muligheter og utløsende tiltak for å realisere potensialet hos egne ansatte.

Å måle og utvikle humankapital

Å ha oversikt over kundekrav- og opplevelser, verdikjeder, arbeidsflyt og likviditetsstrøm er forutsetninger for å benytte virksomhetens ressurser mest mulig optimalt. Med gode problemanalyser og tilpassede verktøy lar dette seg følge opp og måle.  Vi mennesker er langt mer innfløkte, og lar oss ikke innpasse i fire-felts-tabeller. I tillegg til å fatte beslutninger på rasjonelt grunnlag, bidrar følelser til å gi livet mening og retning, og virker styrende inn på medarbeidernes drivkraft og motivasjon. Altfor mange virksomheter tillater seg å være blind for organisasjonens emosjonelle liv. Kommunikasjon, læring og prioriteringer påvirkes av innlevelse og opplevelse. Dette må vi ta hensyn til når vi skal utvikle og retningsgi menneskelige ressurser.

Et HR-Barometer kan være løsningen

I samarbeid med Business Intelligence Partner  www.bipartner.no  tilbyr Vesir deg ulike styringsløsninger tilpasset ditt behov. Løsningene genererer skreddersydde rapporter, og baserer seg på kobling av interne og eksterne data. Kombinert med kunstig intelligens får du bedre beslutningsstøtte med økt automatisering. Én av styringsløsningene er et HR-Barometer for innsamling og systematisering av relevante HR-data, for utvikling og benyttelse av humankapitalen i nettopp din virksomhet. HR-Barometeret bidrar til økt leveranseevne, styrer innsatsen mot fremtidens krav og gjør deg attraktiv for de beste medarbeiderne. Implementering av barometeret bidrar blant annet til oversikt over de menneskelige ressursene i selskapet, behov for supplerende kompetanse, rekruttering og onboarding, medarbeider- og ledertilfredshet, turnover og verdiskaping. HR-Barometeret har flere underbarometre som måler og bidrar til utvikling av organisasjonens læringsevne, kultur, kommunikasjon, tillitsgrad, innovasjonsevne og kompetansekapital.

Vil du vite mer? I samarbeid med Business Intelligence Partner tilbyr Vesir et bredt spekter av digitaliserte styringsløsninger ved hjelp av kunstig intelligens. Kombinert med bred virksomhets- og forretningsforståelse og implementeringskompetanse garanterer vi verdiøkning i og av din virksomhet. Vesir og Business Intelligence Partner representerer ditt partnerskap, og sammen realiserer vi potensialet og øker din konkurransekraft og verdiskapning. Ta gjerne kontakt med dersom du vil ha en uforpliktende presentasjon av styringsløsninger tilpasset din virksomhet.

Marianne Telle

Spisskompetanse:
Virksomhetsutvikling
Strategiutvikling- og implementering
Organisasjonsdesign og arbeidsprosesser
Leder- og teamutvikling
Leder- og spesialistrekruttering
Arbeidsmiljøutvikling
Prosjektledelse
Prosessledelse
Foredragsholder- og inspirator